top of page

תקנון השימוש ומדיניות הפרטיות

תקנון תנאי שימוש אתר טלי היימן, עורכת דין ומגשרת

1. ברוכות הבאות לאתר טלי היימן, עורכת דין ומגשרת (להלן: "המשרד","האתר" בהתאמה).
2. האמור לעיל ולהלן, מסדיר את תנאי השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות החלה על גלישה באתר (להלן: "התקנון").
3. הגולשת באתר והמשתמשת בשירותיו, בכל אמצעי תקשורת ו/או מכשיר קצה באשר הוא – טלפון נייד, מחשב כף יד, טאבלט וכיו"ב, מאשרת שהיא קראה את הוראות התקנון, והיא מסכימה להן ומתחייבת למלא את הקבוע בו.
4. התקנון כתוב לשון יחיד-נקבה מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים, יחידים או רבים כאחד.
5. מובהר בזאת כי אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת בדין, כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו אכיף או חוקי, התנאים האחרים בתקנון ימשיכו לחול במלואם.
6. צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי, בנוסף לכל זכות המוקנית בדין: לערוך שינויים, תיקונים או עדכונים בתוכן ובעיצוב האתר; להפסיק את פעולת האתר זמנית או לצמיתות; לחסום/להגביל את הצפיה באתר או חלקים ממנו.
7. האתר הוא אתר תדמית של המשרד ועל כן צוות האתר יהיה רשאי לכלול במסגרת האתר פרסומים או הצעות של צדדים שלישיים וקישואים לאתרי אינטרט נוספים.
8. חל איסור על קישור האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות או אמונות הציבור, או מנוגדים לדין, או מעודדים פעילות המנוגדת לדין כגון גזענות, הפליה, תוכן המהווה לשון הרע, תוכן הכולל איומים וכיו"ב.
9. כל קישור לאתר יהיה קישור עמוק לאתר במלואו כפי שהוא כך שניתן יהיה לצפות באתר כפי שהוא מופיע ברשת האינטרנט. כמו כן, חל איסור על קישור לקובץ גרפי או תמונה במנותק מהדפים בו הם מופיעים באתר. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות, ואין להציג את האתר באמצעים המשנים את עיצובו או תכניו.
10. תיבת השארת פרטים: על מנת לקלוט את הפרטים של המשתמשת באתר, עליה למסור את שמה המלא, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.
11. חל איסור על שימוש באתר או בחלקים ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן ו/או על מנת להפיץ וירוס מחשב או כל נוזקה אחרת או מכתבי שרשרת וכיו"ב.
12. מדיניות פרטיות: צוות האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות וכן מתחייב שלא להעביר פרטי לקוחות ו/או משתמשים לצדדים שלישיים.
13. קניין רוחני: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בעיצובו, בתמונות, בגרפיקה, בתוכנות, יישומים, קוד מחשב, הדומיין וכיו"ב הכלולים בו הם של טלי היימן, עו"ד ומגשרת ושלה בלבד. העתקה, פרסום, הפצה, הצגה, העברה לצד שלישי או לכל גורם באשר הוא תיעשה רק בהסכמה מפורשת, בכתב ומראש, של עו"ד ומגשרת טלי היימן. אישור כזה אינו מהווה הסכמה למתן זכות בחומר המוגן.
14. הגבלת אחריות: עו"ד ומגשרת טלי היימן לא נושאת באחריות כלשהי בקשר עם תוכן האתר ואין להתבסס עליו לכל דבר ועניין. הצפיה והשימוש באתר ובתוכנות היא באחריות המשתמשים בלבד ולא תהיה להם טענה, דרישה או תביעה כלפי עו"ד ומגשרת טלי היימן. כמו כן, עו"ד ומגשרת טלי היימן אינה אחראית לכל תקלה, כשל או פגם בהפעלת האתר וכן לנזקים שייגרמו למשתמשות/צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש באתר, לרבות עקב תוכנות זדוניות ונוזקה.
15. הדין החל וסמכות שיפוט: הדין החל בקשר לתנאי השימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט בקשר עם תנאי השימוש מוקנית לבית משפט מוסמך בראשון לציון בלבד.

bottom of page